VOP - zhrnutie podmienok LOVESMS.SK

Tieto VOP sa riadia zákonmi SR a zákonom č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách

1. Užívateľ užívaním služieb prevádzkovateľa dáva najavo súhlas s jeho všeobecnými obchodnými podmienkami a zaväzuje sa ich dodržiavať.

2. Užívateľ je povinný rešpektovať práva ostatných užívateľov. Užívateľ je oprávnený používať iba taký obsah, s ktorým je oprávnený nakladať.

3. Užívateľ nesie celkovú zodpovednosť za škody spôsobené svojím jednaním v súvislosti s využívaním služieb portálu spôsobené sebe, prevádzkovateľovi, ostatným užívateľom alebo tretím subjektom.

4. Užívatelia sa zaväzujú využívať služby portálu v súlade s platnými právnymi predpismi.

5. Užívateľ sa zaväzuje počínať si pri užívaní služieb tak, aby nedochádzalo k žiadnym škodám prevádzkovateľovi a ani ostatným užívateľom.

6. Užívateľ, ktorý využíva služby portálu pomocou platených SMS môže služby kedykoľvek ukončiť tým, že nebude ďalej pokračovať v komunikácii, t.j. nebude posielať sms na služby portálu.

7. Chat lovesms je služba zábavného charakteru a údaje (osobné údaje, fotografie, opis, atď) umiestnené v nej nemusia byť presné. Na animáciu chatu sprostredkuje prevádzkovateľ animátorov, ktorí vedú chatový dialóg. Animátori nie sú povinní poskytnúť všetky svoje osobné údaje, nemusia súhlasiť s osobným kontaktom a môžu používať viac mien a prezývok v rámci služby. Prevádzkovateľ môže požiadať užívateľa o niektoré osobné údaje, ale užívateľ nie je povinný poskytnúť prevádzkovateľovi presné informácie.

8. Všetci prevádzkovatelia a užívatelia môžu používať rôzne identity, mená a prezývky, a tak poskytovateľ nie je v žiadnom prípade zodpovedný za správnosť akejkoľvek informácie, prenesené do služby. Poskytovateľ služby t.j. prevádzkovateľ má právo ukončiť chat s užívateľom, ktorý posiela sms s obsahom, ktorý porušuje pravidlá používania služby.

9. Užívateľ má právo a možnosť ukončiť komunikáciu kedykoľvek, ak neodpovie na prijatú správu. Poskytovateľ služby môže naďalej odosielať textové správy v súlade s právnymi predpismi v oblasti telekomunikácií a v prípade, že tieto správy schváli mobilný operátor.

10. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za dáta uložené na serveri, pokiaľ dôjde k akémukoľvek napadnutiu, poškodeniu alebo úniku týchto dát.

11. Prevádzkovateľ taktiež nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek následky, ktoré môžu užívateľom vzniknúť v dôsledku používania tohto serveru. Každý užívateľ vstupujúci na server používa a využíva ho na vlastné riziko. Lovesms nezodpovedá za akékoľvek škody, či už priamo alebo nepriamo, vzniknuté v súvislosti s používaním serveru Lovesms.sk, ani za škody vzniknuté z dôvodu čiastočnej či úplnej nefunkčnosti serveru.

12. Užívateľ je zodpovedný sa obsah informácie, ktorú publikuje o sebe.

13. Užívateľ nesmie posielať informáciu, ktorá je urážlivá, nevhodná, sexuálne orientovaná, výhražná, útočná, rasovo orientovaná, nezákonné materiály, alebo akékoľvek materiály, ktoré obsahujú prvky násilia k inej strane.

14. Užívateľ musí používať služby spôsobom, ktorý zodpovedá zákonom nášho štátu. Vyhlasuje, že nebudete udávať žiadne adresy, telefóny, mená, URL, e- mailové adresy, sexuálne referencie alebo akékoľvek sexuálne návrhy tretej strany a že nebudete posielať fotky a fotografie alebo iné obrázky, ktoré sú pornografickými materiálmi ako aj nebudete vyhlasovať osobné informácie.

15. Užívateľ nesmie posielať, distribuovať akékoľvek materiály chránené autorskými právami, trhové značky a iné také informácie bez súhlasu majiteľa.

16. Užívateľ nesmie posielať a prenášať alebo distribuovať akékoľvek materiály, ktoré obsahujú softvérový vírus, alebo iné počítačové kódy, priečinky, programy nastavení aby prenikli, rozrušili alebo obmedzili funkcie počítača, softvéru alebo hardvéru.

17. Užívateľ využívaním služieb a odoslaním sms akceptuje VOP lovesms.